H THE FRANCHISE CO. είναι η μεγαλύτερη και πλέον εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων σε θέματα franchising και ανάπτυξης δικτύων. Με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία, επαρκή υλικοτεχνική υποδομή και συνεργασίες με τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες, η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα franchising και retailing.

Υπηρεσίες

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ FRANCHISE

Η TFC Ανάπτυξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ, κατά τη διάρκεια της πολύχρονης εμπειρίας της στο χώρο των συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει καταξιωθεί ως ηγέτης στο χώρο του franchise και του retail, που χαρακτηρίζεται από τη δυναμική της συνεισφορά στην επιτυχή ανάπτυξη δικτύων και την καινοτόμα προσέγγιση της στρατηγικής ανάπτυξης συστημάτων διανομής. 

 • Franchisors 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αναπτυχθούν μέσω franchising χρειάζονται έναν έμπειρο καθοδηγητή που να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες αυτής της μεθόδου ανάπτυξης και να μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τα πλεονεκτήματα της, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για τον franchisor. 

Το franchising αποτελεί μία μέθοδο διανομής προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσα από μία σχέση συνεργασίας, στην οποία ο franchisor (δικαιοπάροχος) χορηγεί στον franchisee (δικαιοδόχο) το δικαίωμα να πωλεί προϊόντα ή/και υπηρεσίες που πρώτος έχει αναπτύξει. Ο franchisee εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες, δομές, συστήματα και concept/εταιρική ταυτότητα που έχει αναπτύξει ο franchisor. 

Το συμβόλαιο συνεργασίας δικαιοπάροχου - δικαιοδόχου, δεσμεύει αμφότερους σε μία στενή και μακροχρόνια οικονομική και εμπορική συνεργασία με στόχο το αμοιβαίο όφελος (win-win situation). 

Τα τελευταία χρόνια το franchising γνωρίζει μεγάλη αποδοχή και στην Ελλάδα, αφού πλέον των 560 επιχειρήσεων franchise αξιοποιούν τις δυνατότητες του θεσμού συνεργαζόμενες με περίπου 3500 franchisees. Για την υποστήριξη των νέων αλλά και των υφιστάμενων franchisor η TFC Ανάπτυξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ προσφέρει μία σειρά από υπηρεσίες όπως: 

 1. Σχεδιασμός και εκκίνηση συστήματος franchise 
 2. Πιλοτική διαδικασία 
 3. Ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου 
 4. Διαχείριση και ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού 
 5. Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία 
 6. Διεθνής ανάπτυξη 
 7. Real estate development 
 8. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 
 9. Franchise Health Check 
 • Franchisees 

Η απόφαση επένδυσης σε ένα σύστημα franchise περιλαμβάνει μια σειρά από παραμέτρους τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη του ο υποψήφιος franchisee (δικαιοδόχο). Στη διαδικασία επένδυσης σε ένα σύστημα franchise ο υποψήφιος δικαιοδόχος χρειάζεται έναν έμπειρο καθοδηγητή, ο οποίος θα είναι γνώστης της αγοράς του franchise και θα τον βοηθήσει να λάβει τη σωστή απόφαση, εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους που συνδέονται με την επιτυχία του εγχειρήματος. 

H TFC Ανάπτυξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ έχει υποστηρίξει έναν μεγάλο αριθμό δικαιοδόχων να επιλέξουν το κατάλληλο franchise και να αποκτήσουν τη δική τους κερδοφόρα επιχείρηση. Για την αποτελεσματική καθοδήγηση των δικαιοδόχων η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δικαιοδόχου. 

Β. MANAGEMENT CONSULTING

1. Στρατηγικός σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική ανάπτυξη μιας επιχείρησης καθώς προδιαγράφει μελλοντικές κινήσεις και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για το σύνολο του δικτύου. Η TFC&CO., ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των επιχειρήσεων, αναλαμβάνει υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα: 

Επιχειρησιακά σχέδια δράσης

 • Strategic marketing plan (έρευνες και μελέτες αγοράς, Ανάλυση ανταγωνισμού, Καθορισμός εταιρικής ταυτότητας, κλπ)

Επενδυτικός σχεδιασμός

 • Επιλογή επενδύσεων που στηρίζουν τη στρατηγική πορεία της εταιρείας 
 • Αποτίμηση επιλεγείσας επένδυσης 
 • Προσδιορισμός ταμειακών εκροών, εισροών και εσόδων από την επιλεγείσα επένδυση σε ορίζοντα πενταετίας 

Διαχείριση κεφαλαίων

 • Καθορισμός βέλτιστου επιπέδου αναγκαίων κεφαλαίων κίνησης 

Εταιρική διακυβέρνηση

 • Δημιουργία διαδικασιών καθορισμού αρμοδιοτήτων 
 • Διαχωρισμός της ελεγκτικής από την εκτελεστική διοίκηση 

Καθορισμός οργανογράμματος

 

2. Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Μελέτες βιωσιμότητας

Μελέτες Σκοπιμότητας

Ετήσιο business plan

 • Καθορισμός ετήσιων επιχειρηματικών στόχων 
 • Ετήσιος αναλυτικός προϋπολογισμός 
 • Ετήσιος και μηνιαίος απολογισμός 
 • Καθορισμός εμπορικής πολιτικής 

Marketing plan

 • Ανάλυση επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
 • Ανάλυση ανταγωνισμού 
 • S.W.O.T analysis 
 • Καθορισμός μεσοπρόθεσμων στόχων
 • Σχεδιασμός, έλεγχος και παρακολούθηση τακτικών ενεργειών

Σύστημα στοχοθέτησης και ανταμοιβής

 • Αναλυτικός προσδιορισμός ετήσιων στόχων
 • Καθορισμός της ανταμοιβής των στελεχών με βάση τους στόχους

Corporate finance

 • Ανάλυση και παρακολούθηση των ταμειακών ροών

Action plan

 • Καθορισμός τακτικών ενεργειών και μέθοδοι επίτευξης βάσει προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος
 • Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των τακτικών ενεργειών
 • Project management

3. Διαχείριση και ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού - Επιμόρφωση

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε περιβάλλον franchise παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες και απαιτεί την εμπλοκή ενός έμπειρου εκπαιδευτή.

Η TFC Ανάπτυξη Επιχειρήσεων ΕΠΕ διεξάγει προγράμματα για προσωπικό του συστήματος franchise με σκοπό να διασφαλίσει την υψηλή αποδοτικότητά τους. Τα προγράμματα εκπαίδευσης της εταιρείας είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του συστήματος του πελάτη και περιλαμβάνουν θέματα όπως:

 • Αξιολόγηση του υποψηφίου franchisee (δικαιοδόχου) ως προς την καταλληλότητα του για αυτοαπασχόληση στο πλαίσιο του franchise
 • Διάγνωση των πιθανών προβλημάτων μεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχου
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων για την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδόχου
 • Επιλογή προσωπικού
 • Εκπαίδευση του προσωπικού και των δικαιοδόχων

4. Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του management consulting αποτελούν οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό ηTFC&CO, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους εξής τομείς:

 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων επικοινωνίας και δημοσιότητας
 • Συνέδρια Αλυσίδων Franchise
 • Σχέσεις με ΜΜΕ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Marketing & Επικοινωνίας
 • Συνεντεύξεις τύπου
 • Εκδηλώσεις Τύπου & ΜΜΕ
 • Events
 • Δημιουργία Newsletters
 • Παραγωγή video και εταιρικών παρουσιάσεων
 • Σεμινάρια 

Γ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη του δικτύου σε διεθνείς αγορές
 •  Ανάλυση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Στρατηγικών Ανάπτυξης
 •  Καθορισμός Προτεραιοτήτων
 •  Έρευνα Αγοράς ανά χώρα
 • Διερεύνηση των παραγόντων που διαμορφώνουν την αγορά-στόχο
 •  Ανάλυση των περιθωρίων αποδοτικότητας της εταιρείας στην αγορά-στόχο
 •  Business Plan ανάπτυξης ανά χώρα
 •  Εξειδικευμένος σχεδιασμός για ανάπτυξη της εταιρείας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς
 •  Αξιολόγηση των δικαιωμάτων για Master Franchise
 •  Σύνταξη και αξιολόγηση συμβάσεων Master Franchise
 •  Σχεδιασμός και υλοποίηση υποδομής ανάπτυξης
 •  Υποστήριξη για ανεύρεση του κατάλληλου master franchisee
 •  Προσαρμογή συστήματος franchise ανά χώρα
 •  Ανάπτυξη δικτύου – subfranchise